اکثر سامانه‌های پارک دوبل خودکار خودرو، بیشتر هیاهو و تبلیغات هستند تا یک آپشن کارآمد و مفید. گاهی اندازه‌گیری جای پارک در فضای واقعی خیابان‌ها و عجله و سرعت زیاد بقیه مردم، اصلا این فرصت را به‌سامانه‌های کنونی نمی‌دهد و خود پارک دوبل، یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های رانندگی بخصوص در شهرهای بسیار پرترافیک است.