اهواز – ایرنا – رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: رفع چالش های کسب و کار بانوان باید در اولویت قرار گیرد و مساله نابرابری حقوق زنان و مردان در موقعیت های مشابه در استان مرتفع شود.