پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تعداد سیستم‌های مدیریت ناوگان درحال استفاده و فعال در این منطقه با 14.4درصد رشد از 11.5میلیون واحد در پایان سال 2020 به 22.5میلیون تا سال 2025 خواهند رسید.