بروجرد – ایرنا – امام جمعه بروجرد گفت: برای اداره امور جامعه باید مدیران ساده زیست و توانمند به کار گرفته شوند.