آیا توقف روی عرض سرعت گیر در منتها الیه راست بلوار بین شهری، ممنوع یا مطلقا ممنوع است؟ اگر خودرویی دقیقا روی عرض ۴متری آن توقف کند و ساعتها در محل نباشد و هیچ علامت خطر یا سنگچین نگذارد، خودرویی که بعلت برخورد نکردن با کسی منحرف شده و از پشت به اوبزند!! مقصر کامل است؟؟